Truy cập nội dung luôn
Văn phòng Sở
23-04-2012
 
A. Chức năng:
    Văn phòng Sở Y tế có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế tổng hợp, điều phối hoạt động các tổ chức thuộc Sở theo chương trình, kế hoạch công tác của lãnh đạo Sở; thực hiện công tác hành chính, văn thư lưu trữ, quản trị, công nghệ thông tin trong cơ quan Sở.
 
B. Nhiệm vụ, quyền hạn:    
a) Thực hiện công tác phục vụ sự chỉ đạo, điều hành công việc của lãnh đạo Sở
    1. Tổng hợp, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện Quy chế làm việc và chương trình, kế hoạch làm việc của cơ quan Sở.
    2. Thông báo ý kiến, kết luận của lãnh đạo Sở đến các đơn vị có liên quan.
    3. Điều phối hoạt động của các đơn vị thuộc cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc Sở có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của Sở.
    4. Tổng hợp, phân tích, báo cáo tình hình hoạt động của cơ quan Sở và tham mưu, đề xuất, xin ý kiến chỉ đạo, quyết định của lãnh đạo Sở đối với những công việc mới, đột xuất của Sở có liên quan đến nhiều phòng, ban và đơn vị có liên quan.
    5. Giúp Giám đốc Sở trong việc cung cấp thông tin cho các phương tiện thông tin đại chúng, các tổ chức cá nhân. Chánh Văn phòng Sở Y tế chịu trách nhiệm chính phát ngôn với báo chí và xin ý kiến Ban Giám đốc đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền.    
 b) Thực hiện công tác hành chính, quản trị, văn thư lưu trữ của cơ quan Sở Y tế
 1. Thực hiện việc tiếp nhận, quản lý, phân phối công văn (đi, đến) kể cả trên mạng vi tính, điện, thư từ, sách báo, tài liệu theo đúng quy định Pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước. Khi nhận công văn phải vào sổ trình lãnh đạo Sở và chuyển tới các đơn vị chịu trách nhiệm giải quyết. Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường theo quy định.
    1.Theo dõi tình hình xử lý công văn đi – đến của các phòng, ban của Sở  và hoàn chỉnh các loại công văn đi của Sở Y tế trước khi gửi; tổ chức quản lý, sử dụng các con dấu theo đúng quy định của Pháp luật.
    2.  Thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ theo quy định của Nhà nước và chỉ đạo công tác lưu trữ hồ sơ đối với các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.
    3. Chịu trách nhiệm mua sắm trang thiết bị nội thất cho các phòng làm việc của Văn phòng Sở và mua sắm văn phòng phẩm, nhiên liệu, vật tư phục vụ cho hoạt động cơ quan.
    4. Tổ chức công tác phục vụ cơ quan: Nước uống, mua vé tàu, xe, máy bay, sửa chữa điện, nước..., vệ sinh ngoại cảnh, các phòng làm việc theo quy định.
    5. Quản lý, đảm bảo các phương tiện thông tin liên lạc được thông suốt, quản lý xe và xăng xe đảm bảo phương tiện cho cán bộ đi công tác.
    6. Đánh máy, sao chụp công văn, tài liệu cho các phòng, ban của Sở và lên lịch hội họp.
    7. Thực hiện tiếp khách, hiếu hỷ theo quy định, chịu trách nhiệm khánh tiết trong các ngày Lễ, kỷ niệm, hội nghị.    
 c) Công tác công nghệ thông tin
     1. Xây dựng và thường trực Website của Sở Y tế.
    2. Xây dựng hệ thống mạng nội bộ của cơ quan Sở, tổ chức sữa chữa, khắc phục sự cố mạng và các thiết bị máy vi tính, triển khai các biện pháp bảo mật thông tin, dữ liệu trong hệ thống mạng bội bộ.
    3. Làm đầu mối quản lý kỹ thuật về cấp phát, bão dưỡng, bảo trì các thiết bị tin học của Sở Y tế. Triển khai các hoạt động ứng dụng trên mạng và thực hiện tin học hoá quản lý hành chính nhà nước ngành Y tế.    
 d) Thực hiện công tác khác
    1. Chủ trì và phối hợp với các phòng, ban thuộc Sở trong việc thực hiện cải cách hành chính, thực hiện quản lý chất lượng theo ISO vào công tác quản lý ngành Y tế và phòng chống thảm họa.
    2. Xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan và các đơn vị trực thuộc Sở.
    3. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch lao động công ích, huấn luyện tự vệ cơ quan, thường trực bảo vệ cơ quan, phòng chống cháy nổ, giữ gìn trật tự an toàn trong cơ quan Sở Y tế.
    4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.   
 
 Mối quan hệ công tác:
    1. Văn Phòng Sở chịu sự quản lý của Giám đốc Sở Y tế và sự chỉ đạo trực tiếp Phó Giám đốc phụ trách Văn Phòng;
    2. Văn Phòng Sở chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm lưu trữ tỉnh và Văn phòng Bộ Y tế.
    3. Văn Phòng Sở có nhiệm vụ phối hợp với các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế và các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh để giải quyết tốt nhiệm vụ của Văn Phòng.  

Thông báo Thông báo

Thư mời hợp Thư mời hợp

Đào tạo tuyển dụng Đào tạo tuyển dụng

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 770
  Tổng lượt truy cập: 6247080