Truy cập nội dung luôn
Trung tâm Y tế Dự phòng Tiền Giang
31-05-2012
 
I.  THÔNG TIN CHUNG
- Tên đơn vị: Trung tâm Y tế Dự phòng Tiền Giang
- Địa chỉ: 158/3 Trần Hưng Đạo, P5, TP Mỹ Tho
- Điện thoại: 073.3872368, Fax: 073.3881908
- Cơ quan chủ quản: Sở Y tế Tiền Giang
II. THÔNG TIN RIÊNG
 1. Lãnh đạo đơn vị
- Giám đốc: Nguyễn Thị Như Mai
Điện thoại: 0918.101.281    
Email: nguyenthinhumai@tiengiang.gov.vn
-  Phó Giám đốc: Lê Đăng Ngạn
Điện thoại: 0908.438.769    
Email: ngandptg@gmail.com
-  Phó Giám đốc: Trần Thị Phương
Điện thoại: 0918.818.927     
Email: phuongdptg@gmail.com
  2.Cơ cấu tổ chức
 2.1.Lãnh đạo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh có 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc
 2.2. Các phòng chức năng gồm:
 a) Phòng Kế hoạch tài chính
 b) Phòng Tổ chức hành chính
 2.3. Các khoa chuyên môn gồm
  a) Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm và vắc xin sinh phẩm
 b) Khoa Sức khoẻ cộng đồng
 c) Khoa Dinh dưỡng Nội tiết
 d) Khoa Sức khoẻ nghề nghiệp
 đ) Khoa Sốt rét
 e) Khoa Xét nghiệm
   3.Vị trí, chức năng, nhiệm vụ: (theo Quyết định số 05/2006/QĐ-BYT ngày 17/1/2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
 3.1. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh.
 3.2. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh có nhiệm vụ và quyền hạn sau:
 - Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng trên cơ sở định hướng chiến lược của Bộ Y tế và tình hình thực tế của tỉnh trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt.
  - Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động sau:
   + Triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật về: Phòng chống dịch bệnh, dinh dưỡng cộng đồng, an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm dịch y tế, sức khoẻ môi trường, sức khoẻ trường học, sức khoẻ nghề nghiệp, phòng chống tai nạn thương tích và xây dựng cộng đồng an toàn;
   + Chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát chuyên môn, kỹ thuật về các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách đối với các Trung tâm Y tế dự phòng huyện, các cơ sở y tế và các trạm y tế trên địa bàn;
   + Phối hợp với Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khoẻ và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện công tác thông tin, truyền thông, giáo dục sức khoẻ về lĩnh vực y tế dự phòng;
   + Tham gia đào tạo và đào tạo lại chuyên môn, kỹ thuật về lĩnh vực y tế dự phòng theo kế hoạch của tỉnh và Trung ương cho cán bộ chuyên khoa và các cán bộ khác;
   + Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực y tế dự phòng;
   + Quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu y tế quốc gia và các dự án khác được Giám đốc Sở Y tế phân công;
   + Triển khai tổ chức thực hiện các dịch vụ về y tế dự phòng theo sự phân công, uỷ quyền của Giám đốc Sở Y tế và theo quy định của pháp luật;
   + Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách; 
    + Thực hiện quản lý cán bộ, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật;
   + Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật;
   + Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

Thông báo Thông báo

Thư mời hợp Thư mời hợp

Đào tạo tuyển dụng Đào tạo tuyển dụng

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 780
  Tổng lượt truy cập: 6247090