Truy cập nội dung luôn
Thanh tra Sở
16-04-2012
 

 

 A. Chức năng:
    Thanh tra Sở Y tế có chức năng thực hiện quyền thanh tra Nhà nước chuyên ngành về y tế trong phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Y tế, thanh tra, kiểm  tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm  vụ, kế hoạch theo luật định, xét giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo thẩm  quyền; tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế thực hiện  chức năng quản lý Nhà nước về công tác kiểm tra, thanh tra y tế, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân theo thẩm quyền và quản lý chuyên ngành y tế trên địa bàn tỉnh.
    Thanh tra Sở Y tế được sử dụng con dấu của Thanh tra theo quy định của Pháp lệnh Thanh tra.
 
 
B. Nhiệm vụ, quyền hạn:
    1. Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của Pháp luật trong lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân của các tổ chức Nhà nước, các tổ chức kinh tế, xã hội, công dân trên địa bàn tỉnh trình Giám đốc Sở Y tế và Thanh tra Nhà nước tỉnh phê duyệt.
    2. Giúp Giám đốc Sở Y tế hướng dẫn triển khai công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao  của các cơ quan đơn vị y tế thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế.
    3. Thanh tra việc chấp hành các quy định của Pháp luật về vệ sinh, chất lượng VSATTP, khám chữa bệnh, sản xuất kinh doanh, sử dụng thuốc kể cả vắc xin sinh phẩm và trang thiết bị y tế của các tổ chức Nhà nước, các tổ chức kinh tế, xã hội, công dân trên địa bàn tỉnh.
    4. Xét giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân theo thẩm quyền; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác xét giải quyết khiếu nại, tố cáo của các đơn vị trực thuộc Sở.
    5. Xử lý các vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về y tế theo quy định của Pháp luật.
    6. Tổ chức và thường trực việc tiếp công dân theo luật định.
    7. Hướng dẫn công tác nghiệp vụ thanh tra đối với các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
    8. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra cho cán bộ  thanh tra y tế, cán bộ  thanh tra của Thủ trưởng cộng tác viên thanh tra và thanh tra nhân dân.
    9. Tổng hợp báo cáo, đánh giá tình hình hoạt động thanh tra y tế tỉnh.
   10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.
 
Mối quan hệ công tác:
    1.  Thanh tra Sở Y tế chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp của Giám đốc Sở.
    2.  Thanh tra Sở Y tế chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của thanh tra Nhà nước tỉnh và thanh tra Bộ Y tế.
    3.  Thanh tra Sở Y tế có nhiệm vụ phối hợp với các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế và các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh để làm tốt công tác được giao./.

Thông báo Thông báo

Thư mời hợp Thư mời hợp

Đào tạo tuyển dụng Đào tạo tuyển dụng

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 779
  Tổng lượt truy cập: 6247089