Truy cập nội dung luôn
Phòng Y tế thị xã Gò Công
31-05-2012
 
I. THÔNG TIN CHUNG
- Tên đơn vị: Phòng Y tế thị xã Gò Công.
- Địa chỉ: số 20 đường Trần Hưng Đạo, khu phố 2, phường 2, thị xã Gò Công, Tiền Giang.
- Điện thoại: (073)3.512.282, Fax: (073)3.512.282
- Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thị xã Gò Công.
 
II. THÔNG TIN RIÊNG
 
 1. Lãnh đạo đơn vị
- Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Tùng       
   Điện thoại: 0918168809.
- Phó Trưởng phòng: hiện nay chưa có.
 2. Cơ cấu tổ chức
Lãnh đạo Phòng Y tế có Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng.
- Trưởng phòng là người chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Gò Công và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng.
- Phó Trưởng phòng là người giúp việc cho Trưởng phòng, được Trưởng phòng phân công một số công việc cụ thể của Phòng, liên đới chịu trách nhiệm trước Cấp trên về những phần việc được phân công phụ trách.
- Biên chế hiện nay của Phòng là 05 biên chế.
 3. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ:
   3.1. Vị trí, chức năng:
- Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn thị xã.
- Phòng Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân thị xã, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế.
   3.2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
- Trình Ủy ban nhân dân (UBND) thị xã:
     Dự thảo các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm; đề án, chương trình phát triển y tế, cải cách hành chính, xã hội hóa trong lĩnh vực y tế trên địa bàn thị xã.
     Dự thảo biện pháp huy động liên ngành trong quản lý, sử dụng các nguồn lực để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh; dân số-kế hoạch hóa gia đình; an toàn vệ sinh thực phẩm; khắc phục hậu quả của dịch, bệnh, tai nạn thương tích, thiên tai thảm họa ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân xảy ra trên địa bàn thị xã.
-  Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển y tế trên địa bàn thị xã sau khi được phê duyệt.
- Giúp Ủy ban nhân dân thị xã thẩm định các điều kiện hành nghề y tế trên địa bàn thị xã theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Kiểm tra, thanh tra việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, kế hoạch, đề án, chương trình, dự án và hoạt động đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ về y tế trên địa bàn thị xã.
- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện chương trình y tế cơ sở, dân số - Kế hoạch hóa gia đình, vận động nhân dân gìn giữ vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng, chống các dịch bệnh.
- Quản lý tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp thị xã.
- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định;
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân cấp thị xã giao và theo quy định của pháp luật.
Ngoài các chức năng và nhiệm vụ cơ bản nêu trên, Phòng Y tế còn thực hiện một số nhiệm vụ về chuyên môn, nghiệp vụ sau:
- Giúp Ủy ban nhân dân cấp thị xã tổ chức hướng dẫn, kiểm tra về việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án y tế đã được phê duyệt; công tác truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn.
- Dự thảo quyết định ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Phòng Y tế với các cơ quan y tế đóng trên địa bàn trình UBND thị xã ký và Phòng Y tế chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện. Tham mưu giúp UBND thị xã đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch hàng năm về công tác y tế trên địa bàn và đề xuất xử lý vi phạm về lĩnh vực y tế theo thẩm quyền đúng với quy định của pháp luật.
- Về y tế dự phòng:
  a/ Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo về công tác y tế dự phòng, Phòng chống HIV/AIDS, phòng chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe sinh sản và truyền thông giáo dục sức khỏe.
  b/Tổ chức đôn đốc, kiểm tra, giám sát các hoạt động về sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học, sức khỏe lao động, vệ sinh nguồn nước ăn uống trên địa bàn thị xã.
  c/Tham gia thành viên của Ban Chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm và các Ban Chỉ đạo khác thuộc lĩnh vực y tế dự phòng của thị xã.
- Về khám chữa bệnh và Phục hồi chức năng:
  Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật về khám, chữa bệnh, chăm sóc, điều dưỡng, phục hồi chức năng, chăm sóc sức khỏe sinh sản trên cơ sở quy định, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.
- Về Y dược học cổ truyền:
  a/ Trình Ủy ban nhân dân thị xã kế hoạch phát triển y dược học cổ truyền trên địa bàn thị xã và chịu trách nhiệm phối hợp Phòng chẩn trị YHCT thị xã và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế đóng trên địa bàn thị xã tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.
  b/ Chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm trong việc thực hiện các quy định, quy trình chuyên môn về y dược cổ truyền trên địa bàn thị xã.
  c/ Tham gia thẩm định các cơ sở hành nghề khám chữa bệnh tư nhân bằng y dược học cổ truyền trên địa bàn thị xã theo sự ủy quyền của Sở Y tế.
- Về thuốc và mỹ phẩm:
  a/ Tổ chức kiểm tra, thanh tra và đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm trong việc thực hiện các quy định, quy trình chuyên môn về thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế và mỹ phẩm lưu hành trên địa bàn thị xã.
  b/ Tham gia thẩm định các cơ sở hành nghề dược, vắc xin, sinh phẩm y tế tư nhân trên địa bàn thị xã theo sự ủy quyền của Sở Y tế.
- Về an toàn vệ sinh thực phẩm:
  a/ Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã về việc đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn thị xã.
  b/ Thanh tra và đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thị xã theo quy định của pháp luật.
- Về bảo hiểm y tế:
  a/ Tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế trên địa bàn thị xã.
  b/ Kiểm tra, thanh tra và đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế theo quy định pháp luật.
- Về dân số - kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe sinh sản:
    Tổ chức thực hiện hệ thống chỉ tiêu, dự báo thuộc thuộc lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình và thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các chính sách, chương trình, đề án, dự án, mô hình liên quan đến lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe sinh sản trên địa bàn thị xã.
- Về quản lý và thẩm định hành nghề y, y học cổ truyền và dược tư nhân:
Thực hiện Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế "Hướng dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân" và Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ "Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật dược", Sở Y tế ủy quyền cho Phòng Y tế thẩm định các cơ sở hành nghề y, y học cổ truyền và dược tư nhân trên địa bàn thị xã như sau:
  a/ Đối với cơ sở hành nghề y gồm những loại hình sau:
 Thẩm định cơ sở mới:
          Phòng khám Nội tổng hợp;
          Phòng khám chuyên khoa Ngoại;
          Cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp.
 Thẩm định cơ sở gia hạn:
          Phòng khám Nội tổng hợp;
          Phòng khám chuyên khoa Ngoại;
          Phòng khám chuyên khoa Nhi;
          Cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp.
  b/ Đối với cơ sở hành nghề dược gồm những loại hình sau:
         Đại lý bán thuốc cho doanh nghiệp;
        Tủ thuốc Trạm Y tế cấp xã;
        Cơ sở bán thuốc đông y, thuốc từ dược liệu.
  c/ Đối với cơ sở hành nghề y học cổ truyền gồm những loại hình sau:
        Phòng chẩn trị y học cổ truyền;
        Cơ sở y học cổ truyền không dùng thuốc.
- Giúp Ủy ban nhân dân thị xã quản lý nhà nước đối với các Hội và Tổ chức phi Chính phủ trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân ở địa phương theo quy định của Pháp luật.
- Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến lĩnh vực y tế và sức khỏe con người theo quy định của Pháp luật.

Thông báo Thông báo

Thư mời hợp Thư mời hợp

Đào tạo tuyển dụng Đào tạo tuyển dụng

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 765
  Tổng lượt truy cập: 6247075