Truy cập nội dung luôn
Phòng Y tế huyện Tân Phước
 
 I. THÔNG TIN CHUNG
- Tên đơn vị: PHÒNG Y TẾ HUYỆN TÂN PHƯỚC
- Địa chỉ: khu IV, thị trấn Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang
- Điện thoại: 0733.640 034, Fax: 0733.640 034
- Cơ quan chủ quản: UBND huyện Tân Phước
- Email: Tanphuoc.pyt@tiengiang.gov.vn
 
II. THÔNG TIN RIÊNG
1. Lãnh đạo đơn vị:
- Trưởng phòng: Trần Thị Thu Thảo
   Điện thoại: 0733.603 263
   Email: Tranthithuthao@tiengiang.gov.vn
2. Cơ quan tổ chức: gồm
   - Trưởng phòng: 01
   - Nhân viên: 03
3. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ:
  3.1. Vị trí và chức năng:
   - Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Tân Phước, có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện Tân Phước thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên địa bàn về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân gồm: y tế cơ sở, y tế dự phòng, khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, y dược học cổ truyền, thuốc phòng và chữa bệnh cho người, mỹ phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe con người, an toàn vệ sinh thực phẩm, thực hiện một số nhiệm vụ theo phân cấp của UBND tỉnh và ủy quyền của Sở Y tế.
   - Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế.
  3.2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
   - Trình UBND cấp huyện:
    + Dự thảo các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm; đề án, chương trình phát triển y tế, cải cách hành chính, xã hội hóa trong lĩnh vực y tế trên địa bàn huyện.
    + Dự thảo biện pháp huy động liên ngành trong quản lý, sử dụng các nguồn lực để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh; dân số - kế hoạch hóa gia đình; an toàn vệ sinh thực phẩm; khắc phục hậu quả của dịch, bệnh, tai nạn thương tích, thiên tai thảm họa ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân xảy ra trên địa bàn huyện.
   - Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển y tế trên địa bàn huyện sau khi được phê duyệt.
   - Giúp UBND huyện thẩm định các điều kiện hành nghề y tế trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của UBND tỉnh.
   - Kiểm tra, thanh tra việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, kế hoạch, đề án, chương trình, dự án và hoạt động đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ về y tế trên địa bàn huyện.
   - Hướng dẫn UBND các xã – thị trấn tổ chức thực hiện chương trình y tế cơ sở, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng chống các dịch bệnh.
   - Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.
   - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND huyện giao và theo quy định của pháp luật.

Thông báo Thông báo

Thư mời hợp Thư mời hợp

Đào tạo tuyển dụng Đào tạo tuyển dụng

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 763
  Tổng lượt truy cập: 6247073