Truy cập nội dung luôn
Phòng Y tế huyện Gò Công Đông
 
I. THÔNG TIN CHUNG
- Tên đơn vị: PHÒNG Y TẾ HUYỆN GÒ CÔNG ĐÔNG
- Địa chỉ: TT Tân Hòa, huyện Gò Công Đông
- Điện thoại: (073)3 943 175, Fax: (073)3 943 175
- Cơ quan chủ quản: UBND huyện Gò Công Đông
- Email: Gocongdong.pyte@tiengiang.gov.vn
II. THÔNG TIN RIÊNG
1. Lãnh đạo đơn vị
   Trưởng phòng: Nguyễn Công Quang
    Điện thoại: 0918 072 873
    Email: Gocongdong.pyte@tiengiang.gov.vn
2. Cơ cấu tổ chức
  - Phòng y tế có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và công chức.
  -Trưởng phòng y tế chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Phòng.
  - Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.
  - Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, từ chức, thực hiện chế độ chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch UBND huyện quyết định theo quy định của pháp luật.
3. Vị trí và chức năng
  - Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về y tế trên địa bàn huyện.
  - Phòng Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế.
4. Nhiệm vụ và quyền hạn
   4.1. Trình UBND huyện:
- Dự thảo các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm; đề án, chương trình phát triển y tế, cải cách hành chính, xã hội hóa trong lĩnh vực y tế trên địa bàn.
- Dự thảo biện pháp huy động liên ngành trong quản lý, sử dụng nguồn lực để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh; dân số - KHHGĐ; an toàn vệ sinh thực phẩm; khắc phục hậu quả của dịch bệnh, tai nạn thương tích, thiên tai thảm họa ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân xảy ra trên địa bàn huyện.
   4.2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển y tế trên địa bàn huyện sau khi được phê duyệt.
   4.3. Giúp UBND huyện thẩm định các điều kiện hành nghề y tế trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của UBND tỉnh.
   4.4. Kiểm tra, thanh tra việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, kế hoạch, đề án, chương trình, dự án và hoạt động đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ về y tế trên địa bàn huyện.
   4.5. Hướng dẫn UBND cấp xã tổ chức thực hiện chương trình y tế cơ sở, dân số - KHHGĐ, vận động nhân dân gìn giữ vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng chống các dịch bệnh.
   4.6. Quản lý tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND huyện.
   4.7. Thực hiện các thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.
   4.8. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND huyện giao và theo quy định của pháp luật.
Ngoài chức năng và nhiệm vụ cơ bản nêu trên, Phòng Y tế còn thực hiện một số nhiệm vụ về chuyên môn, nghiệp vụ như sau:
   1. Giúp UBND huyện tổ chức hương dẫn, kiểm tra về việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, chương trình, dự án y tế đã được phê duyệt; công tác truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn.
   2. Dự thảo quyết định ban hành quy chế phối hợp giữa Phòng Y tế với các cơ quan y tế đóng trên địa bàn trình UBND huyện ký và Phòng Y tế chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện.Tham mưu giúp UBND huyện đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch hàng năm về công tác y tế trên địa bàn và đề xuất xử lý vi phạm về lĩnh vực y tế theo thẩm quyền đúng với quy định của pháp luật.
   3. Về y tế dự phòng:
   - Tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo về công tác y tế dự phòng, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe sinh sản và truyền thông giáo dục sức khỏe.
   - Tổ chức đôn đốc, kiểm tra, giám sát các hoạt động về sức khỏe, môi trường, sức khỏe trường học, sưc khỏe lao động, vệ sinh nguồn nước ăn uống trên địa bàn huyện.
   - Tham gia thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và các ban chỉ đạo khác thuộc lĩnh vực y tế dự phòng huyện.
   4. Về khám chữa bệnh và phục hồi chức năng:
Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật về khám, chữa bệnh, chăm sóc, điều dưỡng, phục hồi chức năng, chăm sóc sức khỏe sinh sản trên cơ sở quy định, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.
   5. Về y học cổ truyền:
   - Trình UBND huyện kế hoạch phát triển y dược học cổ truyền trên địa bàn huyện và chịu trách nhiệm phối hợp Phòng chẩn trị y học cổ truyền huyện và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế đóng trên địa bàn huyện tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.
   - Chịu trách nhiệm hướng dẫn kiểm tra, thanh tra và đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm trong việc thực hiện các quy định, quy trình chuyên môn về y dược cổ truyền trên địa bàn huyện.
   - Tham gia thẩm vấn các cơ sở hành nghề khám chữa bệnh tư nhân bằng y dược học cổ truyền trên địa bàn huyện theo sự ủy quyền của Sở Y tế.
   6. Về thuốc và mỹ phẩm:
   - Tổ chức kiểm tra, thanh tra và đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm trong việc thực hiện các quy định, quy trình chuyên môn về thuốc, vaccin, sinh phẩm y tế và mỹ phẩm lưu hành trên địa bàn huyện.
   - Tham gia thẩm định các cơ sở hành nghề dược, vaccin, sinh phẩm y tế tư nhân trên địa bàn huyện theo sự ủy quyền của Sở Y tế.
   7. Về an toàn vệ sinh thực phẩm:
   - Giúp UBND huyện đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch đảm bào an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn huyện.
   -Thanh tra và đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.
   8. Về bảo hiểm y tế:
   - Tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện.
   - Kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
   9. Về dân số - KHHGĐ và sức khỏe sinh sản:
  - Tổ chức thực hiện hệ thống chỉ tiêu, dự báo thuộc lĩnh vực dân số - KHHGđ và thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các chính sách, chương trình, đề án, mô hình liên quan đến lĩnh vực dân số - KHHGĐ và sức khỏe sinh sản trên địa bàn huyện.
   10. Về quản lý và thẩm định hành nghề y, y học cổ truyền và dược tư nhân:
Thực hiện thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế "Hướng dẫn hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân" và Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ "Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật dược", Sở Y tế ủy quyền thẩm định các cơ sở hành nghề y, y học cổ truyền và dược tư nhân trên địa bàn huyện như sau:
    a. Đối với cơ sở hành nghề y gồm những loại hình sau:
    - Thẩm định cơ sở mới
   + Phòng khám Nội tổng hợp;
   + Phòng khám chuyên khoa Ngoại;
   + Các cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp.
   - Thẩm định cơ sở gia hạn
   + Phòng khám Nội tổng hợp;
   + Phòng khám chuyên khoa Ngoại;
   + Phòng khám chuyên khoa Nhi;
   + Các cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp.
   b. Đối với cơ sở hành nghề dược gồm những loại hình sau:
   - Đại lý bán thuốc cho doanh nghiệp;
   - Tủ thuốc trạm y tế xã;
   - Cơ sở bán thuốc đông y, thuốc từ dược liệu.
   c. Đối với cơ sở hành nghề y dược cổ truyền gồm những loại hình sau:
   - Phòng chẩn trị y học cổ truyền;
   - Cơ sở y học cổ truyền không dùng thuốc.
  11. Giúp UBND huyện quản lý Nhà nước đối với các Hội và tổ chức phi Chính phủ trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân ở địa phương theo quy định của pháp luật
  12. Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến lĩnh vực y tế và sức khỏe của con người theo quy định của pháp luật.

Thông báo Thông báo

Thư mời hợp Thư mời hợp

Đào tạo tuyển dụng Đào tạo tuyển dụng

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 770
  Tổng lượt truy cập: 6247080