Truy cập nội dung luôn
Phòng Y tế huyện Chợ Gạo
 
I. THÔNG TIN CHUNG
- Tên đơn vị: PHÒNG Y TẾ CHỢ GẠO
- Địa chỉ: ấp Bình Hạnh, xã Long Bình Điền, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.
- Điện thoại: 073.3652406; Fax: 073.3652406
- Cơ quan chủ quản: UBND huyện Chợ Gạo
- Email: pytchogao2011@gmail.com
II. THÔNG TIN RIÊNG
1. Lãnh đạo
- Trưởng Phòng: Văn Đình Ngọ
   Điện thoại: 0918384580
   Email: vandinhngo48@gmail.com
- Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Tích
   Điện thoại: 0915788029
   Email: dsnguyenthitich@gmail.com
2. Cơ cấu tổ chức
- 01 Trưởng Phòng: Phụ trách chung;
- 01 Phó trưởng phòng – kiêm thanh tra Y tế: phụ trách Công đoàn;
- 01 Trợ lý Tổ chức Cán bộ, HCTH, Thống kê - kế hoạch, kiêm thủ quỹ - thủ kho;
- 01 Trợ lý Dược và trang thiết bị y tế, kiêm kế toán;
- 01 Trợ lý Khám chữa bệnh, YHCT.
3.Vị trí, chức năng, nhiệm vụ
   Vị trí, chức năng
- Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Y tế trên địa bàn huyện.
- Phòng Y tế chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND cấp huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế.
   Nhiệm vụ
   3.1. Trình Ủy ban nhân dân huyện
   a) Dự thảo các quyết định, Chỉ thị, Quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm; đề án, chương trình phát triển Y tế - Dân số & Kế hoạch hóa gia đình, cải cách hành chính, xã hội hóa trong lĩnh vực Y tế - Dân số & Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện.
   b) Dự thảo biện pháp huy động liên ngành trong quản lý, sử dụng các nguồn lực để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh; dân số & kế hoạch hóa gia đình; an toàn vệ sinh thực phẩm; khắc phục hậu quả của dịch, bệnh, tai nạn thương tích, thiên tai thảm họa ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân xảy ra trên địa bàn huyện.
   3.2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển Y tế - Dân số & Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện sau khi được phê duyệt.
   3.3. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định các điều kiện hành nghề trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
   3.4. Kiểm tra, thanh tra việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, kế hoạch, đề án, chương trình, dự án và hoạt động đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ về Y tế trên địa bàn huyện.
  3.5. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện chương trình Y tế cơ sở, Dân số & Kế hoạch hóa gia đình, vận động nhân dân gìn giữ vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng, chống các dịch bệnh.
   3.6. Quản lý tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của ủy ban nhân dân cấp huyện.
   3.7. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.
   3.8. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân cấp huyện giao và theo quy định của pháp luật.
   3.9. Thực hiện tốt Chỉ thị 17/CT – UBND ngày 09/10/2009 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc "Nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc, không uống rượu bia trong giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang".
Ngoài các chức năng và nhiệm vụ cơ bản nêu trên Phòng Y tế còn thực hiện một số nhiệm vụ về chuyên môn nghiệp vụ do Sở Y tế Tiền Giang quy định trong Hướng dẫn số 82/SYT – TCCB ngày 12/01/2010 về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Y tế.

Thông báo Thông báo

Thư mời hợp Thư mời hợp

Đào tạo tuyển dụng Đào tạo tuyển dụng

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 780
  Tổng lượt truy cập: 6247090