Truy cập nội dung luôn
Phòng Y tế huyện Cai Lậy
 
I. THÔNG TIN CHUNG
- Tên đơn vị: Phòng y tế huyện Cai Lậy
- Địa chỉ: Số 36 – QL 1A – Khu 3 - Thị trấn Cai Lậy
- Điện thoại: (073)3 918 484, Fax: (073)3 918 484
- Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Cai Lậy
- Email: cailay.pyt@tiengiang.gov.vn
II. THÔNG TIN RIÊNG
1. Lãnh đạo đơn vị
Trưởng phòng: Trương Ngọc Châu
Điện thoại: 0918929581
Email: Không
2.Cơ cấu tổ chức
   - Phòng Y tế có 01 Trưởng phòng và 01 Phó trưởng phòng, việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch UBND huyện quyết định.
3.Vị trí, chức năng, nhiệm vụ
   3.1.Vị trí, chức năng
   3.1.1. Là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, được tổ chức thống nhất ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ( Điều 7, Nghị định 14/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 25/4/2008 của liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc UBND cấp tỉnh, huyện).
   3.1.2. Chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân huyện.
   3.1.3. Phòng Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
   3.1.4. Phòng Y tế có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn huyện.
  3.2.Nhiệm vụ
  3.2.1. Trình Ủy ban nhân dân huyện
   - Dự thảo các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm; đề án, chương trình phát triển y tế, cải cách hành chính, xã hội hóa trong lĩnh vực y tế trên địa bàn huyện.
   - Dự thảo biện pháp huy động liên ngành trong quản lý, sử dụng các nguồn lực để thực hiện công tác: Phòng, chống dịch bệnh; dân số kế hoạch hóa gia đình; an toàn vệ sinh thực phẩm; khắc phục hậu quả của dịch, bệnh, tai nạn thương tích, thiên tai thảm họa ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân xảy ra trên địa bàn huyện.
   3.2.2. Tổ chức thực hiện
   - Các văn bản quy phạm pháp luật
   - Quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển y tế trên địa bàn huyện sau khi được phê duyệt;
   3.2.3. Giúp Ủy ban nhân dân huyện thẩm định các điều kiện hành nghề y tế trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật, theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
   3.2.4. Kiểm tra, thanh tra đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ y tế trên địa bàn huyện về:
   - Việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật.
   - Các chính sách, kế hoạch, đề án, chương trình, dự án.
   - Hoạt động cung cấp dịch vụ y tế.
   3.2.5. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với UBND xã trong việc tổ chức thực hiện chương trình y tế cơ sở, dân số-kế hoạch hoá gia đình, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng, chống các dịch bệnh.
   3.2.6. Quản lý tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND huyện.
   3.2.7.Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.
   3.2.8.Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND huyện giao và theo quy định của pháp luật.
   3.2.9.Những công việc mà Phòng Y tế phải trình UBND phê duyệt:
     - Chỉ thị của UBND huyện để đôn đốc triển khai các hoạt động y tế ( về tăng cường công tác xã hội hóa, sự tham gia của cộng đồng về thực hiện nghị quyết, quyết định của cấp trên ).
    - Quyết định của UBND huyện về những nội dung thuộc thẩm quyền theo phân cấp hoặc được ủy quyền ( quyết định xử phạt hành nghề y tế không đúng luật định, xử phạt về không chấp hành VSATTP theo Nghị định 45 …).
    - Công văn của UBND huyện gửi Ủy ban nhân cấp xã; các tổ chức, đơn vị cung cấp dịch vụ y tế trên địa bàn ( Bệnh viện, Trung tâm Y tế … ) về việc triển khai các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan chuyên môn ( Sở Y tế ) trong phòng chống dịch bệnh, công tác dân số - KHHGĐ, an toàn vệ sinh thực phẩm …
    - Kế hoạch, chương trình, giải pháp:
     + Về tổng thể: Bao gồm kế hoạch, giải pháp triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn; huy động cộng đồng; phối hợp liên ngành trong quản lý; sử dụng các nguồn lực để thực hiện công tác phòng; chống dịch bệnh; dân số - kế hoạch hoá gia đình; an toàn vệ sinh thực phẩm; khắc phục hậu quả của dịch, bệnh, tai nạn thương tích, thiên tai thảm họa ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân xảy ra trên địa bàn huyện; thực hiện chuẩn quốc gia về y tế xã; xã hội hóa trong lĩnh vực y tế trên địa bàn huyện để đưa vào Nghị quyết HĐND.
     + Trong các hoạt động cụ thể : Như phục vụ các hội diễn, các kỳ thi, y tế phục vụ an ninh quốc phòng, khám tuyển nghĩa vụ quân sự …
        Tổ chức thực hiện các văn bản vi phạm, quy phạm pháp luật về y tế trên địa bàn.
    + Về nội dung:
  - Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và ngành y tế: Khám chữa bệnh cho người nghèo theo Quyết định 139, chính sách khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi, chính sách bảo hiểm y tế tự nguyện …
  - Các quyết định của cơ quan nhà nước thẩm quyền ( Chính phủ, Bộ Y tế UBND cấp tỉnh ) về công tác y tế (an toàn vệ sinh thực phẩm, dân số - KHHGĐ, TMCR …)
  - Các đề án phát triển sự nghiệp y tế của UBND huyện: Xây dựng chuẩn quốc gia về y tế xã.
    + Phương thức triển khai:
    Thông qua các Hội nghị chuyên đề, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép để phổ biến cung cấp thông tin.
   + Kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện:
    Kiểm tra định kỳ qua các báo cáo, thông tin phản hồi của người dân. - Đánh giá, tổng kết:
   + Hội nghị sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, vai trò trách nhiệm của các bộ phận liên quan.
   + Giúp Ủy ban nhân dân huyện thẩm định các điều kiện hành nghề y tế trên địa bàn huyện.
    3.2.10. Về thẩm quyền: Theo quy định của pháp luật, theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh của Sở Y tế.
Nội dung: Những cơ sở đủ điều kiện hành nghề tư nhân ( trong khám chữa bệnh, trang thiết bị, cung ứng thuốc, tư vấn … ); những cơ sở đủ điều an toàn vệ sinh thực phẩm.
    3.2.11. Kiểm tra , thanh tra đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ về y tế trên địa bàn huyện ( Y tế công, y tế tư nhân ).
    - Việc tổ chức thực hiện các qui định của pháp luật về hành nghề y tế trên địa bàn huyện.
    - Việc tổ chức thực hiện các quy chế chuyên môn: Trong khám chữa bệnh phòng chống dịch bệnh, dân số, kế hoạch hoá gia đình …
    - Việc tổ chức thực hiện các tiêu chuẩn kỹ thuật: Trong điều trị, kế hoạch hoá gia đình, phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm …
    - Việc tổ chức thực hiện các chính sách y tế ( khám chữa bệnh cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi … ); kế hoạch, đề án, chương trình, dự án về y tế do các cơ sở y tế thực hiện; các hoạt động cung cấp dịch vụ y tế của tổ chức, cá nhân hành nghề y tế tư nhân.
    3.2.12. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với Ủy ban nhân dân xã:
    - Tổ chức thực hiện chương trình y tế cơ sở ( chương trình mục tiêu quốc gia ), dân số - kế hoạch hoá gia đình, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng chống các dịch bệnh .
    - Vai trò cụ thể của các tổ chức:
     Chịu trách nhiệm về chuyên môn: Là cơ sở y tế ( Trạm Y tế xã, đơn vị y tế ở huyện ).
     Chịu trách nhiệm huy động , vận động : Là chính quyền , đoàn thể …
     Có trách nhiệm hưởng ứng tham gia: Là cộng đồng ( người dân ).
    3.2.13. Quản lý tài chính, tài sản được giao:
    - Quản lý biên chế của Phòng, Trưởng phòng có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân phụ trách các lĩnh vực; thực hiện các chế độ, chính sách đối với nhân viên công tác tại Phòng .
    - Quản lý tài sản ( cơ sở, trang thiết bị, phương tiện ), tài chính ( lương, phụ cấp, chi tiêu hành chính …).
    3.2.14. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất:
    Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn nên phải thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.
    - Về hình thức báo cáo: Theo mẫu chung hoặc mẩu báo cáo theo ngành chuyên môn.
    - Thời gian báo cáo: Theo quy định chung và yêu cầu của cơ quan quản lý là UBND huyện và cơ quan chuyên môn ( Sở Y tế ).
    - Nội dung báo cáo: Trên cơ sở yêu cầu của mỗi cơ quan, đơn vị và theo mẫu quy định.
    - Nguồn số liệu: Các cơ sở y tế trên địa bàn huyện ( công lập, tư nhân ), Trạm Y tế xã, các cơ quan liên quan ( thu nhập số liệu về yếu tố kinh tế, xã hội )
    3.2.15. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện giao và theo quy định của pháp luật:
    - Phòng Y tế là cơ quan thuộc UBND huyện chịu sự chỉ đạo của UBND huyện trong các hoạt động chung của cơ quan hành chính huyện .- Những nhiệm vụ mang tính chất xã hội: Tham gia các hoạt động phong trào chung của huyện ( hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể thao …)
    - Những hoạt động mang tính phục vụ: Phòng Y tế làm đầu mối trong các hoạt động khác như y tế phục vụ an ninh quốc phòng, các hội thảo, hội nghị, phòng chống dịch bệnh, khắc phục thiên tai …

Thông báo Thông báo

Thư mời hợp Thư mời hợp

Đào tạo tuyển dụng Đào tạo tuyển dụng

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 757
  Tổng lượt truy cập: 6247067