Truy cập nội dung luôn
Phòng Y tế huyện Cái Bè
 
I.THÔNG TIN CHUNG
- Tên đơn vị: Phòng Y tế Huyện Cái Bè
          - Địa chỉ: Khu 1 B, Thị trấn Cái Bè.
          - Điện thoại: (073)3 924 579, Fax: (073)3 924 579
          - Cơ quan chủ quản: UBND huyện Cái Bè
          - Email: chưa có
II.THÔNG TIN RIÊNG
  1 . Lãnh đạo đơn vị          
Trưởng phòng: Tống Văn Tư
 Điện thoại: 0903719359
Email: Tongvanbetu@tiengiang.gov.vn
  2. Cơ cấu tổ chức
  Đơn vị có 3 biên chế  (01 lãnh đạo và 02 nhân viên),  trong đó:
  - 01 thanh tra: thanh tra về hành nghề y, dược (thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người); Y dược học cổ truyền, phục hồi chức năng; vệ sinh an toàn thực phẩm, mỹ phẩm, thanh tra một số lĩnh vực khác thuộc phạm vi Phòng Y tế  quản lý.
 - 01 cán bộ văn phòng: kiêm nhiệm công tác Tổ chức, Hành chánh tổng hợp, Kế hoạch, Nghiệp vụ, văn thư lưu trữ, soạn thảo văn bản, thủ quỹ của cơ quan và một số nhiệm vụ khác.
  3.Vị trí, chức năng, nhiệm vụ
    3.1. Vị trí và chức năng
Phòng Y tế  là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ Ban Nhân Dân huyện có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Y tế  trên địa bàn huyện.Phòng Y tế  có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chiu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Y tế .
     3.2. Nhiệm vụ và quyền hạn
     1. Trình Uỷ ban Nhân dân:
a) Dự thảo các Quyết định, Chỉ thị, Quy hoạch, Kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm; Đề án, chương trình phát triển Y tế , cải cách hành chính, xã hội hoá trong lĩnh vực Y tế  trên địa bàn huyện.
b) Dự thảo biện pháp huy động liên ngành trong quản lý, sử dụng các nguồn lực để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh; dân số - kế hoạch hoá gia đình; an toàn vệ sinh thực phẩm; khắc phục hậu quả của dịch, bệnh, tai nạn thương tích, thiên tai thảm hoạ ảnh hưởng đến sức khoẻ nhân dân xảy ra trên địa bàn huyện.
      2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển Y tế  trên địa bàn huyện sau khi được phê duyệt.
     3. Giúp UBND huyện thẩm định các cơ sở hành nghề Y tế  trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của UBND cấp tỉnh.
    4. Kiểm tra, thanh tra việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, kế hoạch, đề án, chương trình, dự án và hoạt động đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ về Y tế  trên địa bàn huyện.
      5. Hướng dẫn UBND cấp xã tổ chức thực hiện các chương trình Y tế  cơ sở; Dân số-kế hoạch hoá gia đình; vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống các loại dịch bệnh.
     6. Quản lý tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND cấp huyện.
     7. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.
     8. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND huyện giao và theo quy định của pháp luật. Ngoài các chức năng và nhiệm vụ cơ bản nêu trên, Phòng Y tế  còn thực hiện một số nhiệm vụ về chuyên môn, nghiệp vụ sau:
      1. Giúp UBND huyện tổ chức hướng dẫn, kiểm tra về việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án Y tế  đã được phê duyệt; công tác truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trên địa bàn.
       2. Dự thảo quyết định ban hành quy chế phối hợp công tác giữa Phòng Y tế  với các cơ quan Y tế  đóng trên địa bàn trình UBND huyện ký. Phòng Y tế  chủ trì, phối hợp và tổ chức thực hiện.
       3. Về Y tế  dự phòng:
      - Tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo về công tác Y tế  dự phòng, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khoẻ sinh sản và truyền thông giáo dục sức khoẻ.
     - Tổ chức đôn đốc, kiểm tra, giám sát các hoạt động về sức khoẻ môi trường, sức khoẻ trường học, sức khoẻ lao động, vệ sinh nguồn nước ăn uống trên địa bàn huyện.
     - Tham gia thành viên của ban chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm và các ban chỉ đạo khác thuộc lĩnh vực Y tế  dự phòng huyện.
       4. Về khám chữa bệnh và phục hồi chức năng:
       Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật về khám, chữa bệnh, chăm sóc, điều dưỡng, phục hồi chức năng, chăm sóc sức khoẻ sinh sản trên cơ sở quy định, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.
       5. Về y dược học cổ truyền:
       - Trình UBND huyện kế hoạch phát triển y dược cổ truyền trên địa bàn huyện, chịu trách nhiệm phối hợp Phòng chẩn trị YHCT huyện và các đơn vị sự nghiệp thuộc sở Y tế  đóng trên địa bàn huyện, tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.
       - Chịu trách nhiệm hướng dẫn kiểm tra, thanh tra và đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm trong việc thực hiện các quy định, quy trình chuyên môn về y dược cổ truyền trên địa bàn huyện.
       - Tham gia thẩm định các cơ sở hành nghề khám chữa bệnh tư nhân bằng y dược học cổ truyền trên địa bàn huyện theo sự uỷ quyền của Sở Y tế .
       6. Về thuốc và mỹ phẩm:
      - Tổ chức kiểm tra, thanh tra và đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm trong việc thực hiện các quy định, quy trình chuyên môn về thuốc, vắc xin, sinh phẩm Y tế  và mỹ phẩm lưu hành trên địa bàn huyện.
       - Tham gia thẩm dịnh các cơ sở hành nghề y dược, vắc xin, sinh phẩm Y tế  tư nhân trên địa bàn huyện theo sự uỷ quyền của Sở Y tế .
       7. Về an toàn vệ sinh thực phẩm:
      - Giúp Chủ tịch UBND huyện về việc đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn huyện.
     - Thanh tra và đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.
       8. Về bảo hiểm Y tế :
     - Tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm Y tế  trên địa bàn huyện;  Kiểm tra, thanh tra và đề xuất cấp có thẩm quyền  xử lý các vi phạm pháp luật về bảo hiểm Y tế. 
       9. Về dân số- kế hoạch hoá gia đình và sức khoẻ sinh sản:
     - Tổ chức thực hiện hệ thống chỉ tiêu, dự báo thuộc lĩnh vực dân số-kế hoạch hoá gia đình và thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các chính sách, chương trình, đề án, dự án, mô hình liên quan đến lĩnh vực dân số-kế hoạch hoá gia đình và sức khoẻ sinh sản trên địa bàn huyện.
     - Tham mưu cho UBND huyện thẩm định và đề nghị cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện xác định lại giới tính, thực hiện sinh con theo phương pháp khoa học, các dịch vụ tư vấn đối với các cơ sở hành nghề tư vấn về dân số-kế hoạch hoá gia đình theo quy định của pháp luật.
      10. Về quản lý, thẩm định hành nghề y, y học cổ truyền và dược tư nhân:
      Sở Y tế  uỷ quyền cho Phòng Y tế  thẩm định các cơ sở hành nghề y, y học cổ truyền và dược tư nhân trên địa bàn huyện như sau:
      a) Đối với cơ sở hành nghề y gồm những loại hình sau:
     -Thẩm định cơ sở mới: Phòng khám nội tổng hợp; Phòng khám chuyên khoa ngoại; Cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp.
    -Thẩm định cơ sở gia hạn: Phòng khám Nội tổng hợp; Phòng khám chuyên khoa Ngoại; Phòng khám chuyên khoa Nhi; Cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp.
     b) Đối với cơ sở hành nghề Dược gồm: Đại lý bán thuốc cho doanh nghiệp;
    Tủ thuốc Trạm Y tế  cấp xã; cơ sở bán thuốc Đông y, thuốc từ dược liệu.
     c) Đối với cơ sở hành nghề Y học Cổ truyền gồm những loại hình sau:
    Phòng chuẩn trị y học cổ truyền; cơ sở y học cổ truyền không dùng thuốc.
      11. Giúp UBND huyện quản lý nhà nước đối với các Hội và tổ chức phi Chính phủ trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân ở địa phương theo quy định của pháp luật.
      12. Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến lĩnh vực Y tế  và sức khoẻ con người theo quy định của pháp luật.

Thông báo Thông báo

Thư mời hợp Thư mời hợp

Đào tạo tuyển dụng Đào tạo tuyển dụng

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 783
  Tổng lượt truy cập: 6247093