Truy cập nội dung luôn
Phòng Tổ chức cán bộ
16-04-2012
 
A. Chức năng:
     Phòng Tổ chức cán bộ thuộc Sở Y tế có chức năng tham mưu, tổng hợp, đề xuất và tổ chức thực hiện lĩnh vực công tác tổ chức, cán bộ, chế độ chính sách và bảo vệ chính trị nội bộ của ngành y tế tỉnh.  
 
B. Nhiệm vụ, quyền hạn:
1. Công tác tổ chức:      
     1.1- Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc xây dựng quy hoạch về tổ chức bộ máy của ngành và tham gia tổ chức thực hiện theo quy định phân cấp quản lý.      
     1.2- Tham gia xây dựng chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị y tế từ  tỉnh đến xã ấp. Quản lý công tác tổ chức các đơn vị y tế trực thuộc Sở.      
     1.3- Xây dựng quy chế làm việc, mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị y tế trong ngành.        
2. Công tác quản lý cán bộ, công chức:
     2.1- Xây dựng quy hoạch cán bộ quản lý và cán bộ chuyên môn kỹ thuật trong toàn ngành.       
     2.2- Xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị, quản lý,ngoại ngữ... đề xuất và làm thủ tục xét chọn cử cán bộ đi công tác, học tập, tham quan ở trong và ngoài nước.       
     2.3- Tham gia tổ chức thực hiện việc thi tuyển, thi nâng ngạch để tuyển dụng, tiếp nhận, phân bổ, điều động và sử dụng công chức.       
     2.4- Hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức danh đồng thời thống kê, theo dõi và quản lý hồ sơ cán bộ công chức và hướng dẫn công tác đánh giá, bổ sung lý lịch cán bộ, công chức hàng năm.       
     2.5- Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế thực hiện việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh cán bộ công chức theo quy định phân cấp quản lý. 
3. Chế độ chính sách và lao động tiền lương:       
     3.1- Tham mưu cho giám đốc trong việc phân bổ và quản lý chỉ tiêu lao động( Biên chế, hợp đồng) cho các đơn vị theo quy định.       
     3.2- Thực hiện và đề nghị bổ sung, sữa đổi các chế độ chính sách đối với công chức như lương, các phụ cấp, bồi dưỡng hiện vật…       
     3.3- Giải quyết chế độ nghỉ hưu, mất sức, thôi việc và các chế độ khác có liên quan đối với công chức theo quy định.       
     3.4- Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế  và tiến hành các thủ tục về khen thưởng, kỹ luật.  
4. Giúp Giám đốc Sở Y tế tổ chức thực hiện công tác pháp chế y tế trong toàn ngành.  
5. Giúp Giám đốc Sở Y tế thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong toàn ngành theo quy định.  
6. Thống kê, báo cáo các nội dung công tác tổ chức, cán bộ, công chức và chế độ chính sách đúng thời gian theo quy định.  
7. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.     
 
Mối quan hệ công tác:
1.   Phòng Tổ chức cán bộ chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Y tế
2.   Phòng Tổ chức cán bộ chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở nội vụ và Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Y tế.
3.   Phòng Tổ chức cán bộ có nhiệm vụ phối hợp với các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế và các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh để giải quyết tốt nhiệm vụ của phòng.  

 

Thông báo Thông báo

Thư mời hợp Thư mời hợp

Đào tạo tuyển dụng Đào tạo tuyển dụng

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 782
  Tổng lượt truy cập: 6247092