Truy cập nội dung luôn
Phòng nghiệp vụ Y
16-04-2012
 
A. Chức năng:
    Phòng Nghiệp vụ Y thuộc Sở Y tế có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác chuyên môn nghiệp vụ y, bảo hiểm y tế, y học cổ truyền, dân số - kế hoạch hóa gia đình và phát triển khoa học kỹ thuật trong ngành y tế.
 
B. Nhiệm vụ, quyền hạn:
    1. Phối hợp với các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế và các cơ quan chuyên môn trên địa bàn tỉnh xây dựng quy hoạch, kế hoạch, định hướng phát triển về khám chữa bệnh, y học cổ truyền, bảo hiểm y tế, điều dưỡng chăm sóc phục vụ người bệnh, phục hồi chức năng, phòng chống thiên tai, dịch bệnh tại địa phương.
    2. Triển khai hướng dẫn, theo dõi và giám sát việc thực hiện các quy chế, quy trình kỹ thuật, chế độ chuyên môn đồng thời đánh giá hiệu quả hoạt động về chuyên môn nghiệp vụ trong công tác phòng bệnh, khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế, phòng chống thiên tai, dịch bệnh của các đơn vị y tế trực thuộc Sở Y tế, y tế các cơ quan, xí nghiệp, trường học... và y tế tư nhân đóng trên địa bàn tỉnh.
    3. Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch của ngành về quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, dân số - kế hoạch hóa gia đình.
    4. Theo dõi, đánh giá và phân tích diễn biến mô hình bệnh tật trên địa bàn tỉnh, đề xuất phương án củng cố, phát triển mạng lưới phòng bệnh, khám chữa bệnh.
    5. Đề xuất việc nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, phối hợp xây dựng kế hoạch cung cấp thuốc thiết yếu để đáp ứng nhu cầu phòng bệnh, khám chữa bệnh cho các cơ sở y tế của tỉnh.
    6. Là đầu mối tổ chức triển khai và theo dõi thực hiện công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật hiện đại phục vụ cho sự phát triển của ngành. Tham gia đề xuất nhu cầu và phối hợp thực hiện công tác đào tạo về chuyên môn, kỹ thuật đối với tất cả các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.
    7. Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế về mặt chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác giám định y khoa, giám định pháp y, pháp y tâm thần, quản lý sức khỏe.
    8. Phối hợp với Thanh tra Sở y tế để thanh tra, kiểm tra chuyên ngành y tế về công tác khám, chữa bệnh, vệ sinh an toàn lao động, quản lý chất lượng VSATTP và phòng chống dịch bệnh.
    9. Tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến chuyên môn kỹ thuật trong phòng bệnh và khám chữa bệnh, kể cả khám tuyển nghĩa vụ quân sự trên địa bàn tỉnh.10. Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc quản lý về chuyên môn nghiệp vụ đối với các cơ sở hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân, bán công, dân lập theo quy định của pháp luật. Tiếp nhận và xét duyệt các hồ sơ xin hành nghề y tư nhân trong lãnh vực y và y học cổ truyền trước khi trình ra Hội đồng xét duyệt hành nghề y, dược tư nhân.
    11. Thống kê tổng hợp báo cáo về công tác chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.
    12. Thực hiện các nhiệm vụ khác và đặc trách một số chương trình y tế do Giám đốc Sở Y tế giao.
 
Mối quan hệ công tác:
    1. Phòng Nghiệp vụ Y chịu sự quản lý của Giám đốc Sở và sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Giám đốc Sở Y tế phụ trách phòng.
    2. Phòng Nghiệp vụ Y chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Cục Y tế dự phòng và Môi trường, Cục Quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, Tổng cục Dân số - KHHGĐ và các vụ, cục khác có liên quan thuộc Bộ Y tế.
    3. Phòng Nghiệp vụ Y có nhiệm vụ phối hợp với các phòng ban, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế và các cơ quan có liên quan trên địa bàn tỉnh để làm tốt nhiệm vụ của phòng.

Thông báo Thông báo

Thư mời hợp Thư mời hợp

Đào tạo tuyển dụng Đào tạo tuyển dụng

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 4
  Hôm nay: 152
  Tổng lượt truy cập: 5986484