Truy cập nội dung luôn
Phòng nghiệp vụ Dược
16-04-2012
 

 

A. Chức năng:
    Phòng Nghiệp vụ Dược thuộc Sở Y tế có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Dược và các loại Mỹ phẩm có liên quan trực tiếp đến sức khỏe của con người (sau đây gọi tắt là Mỹ phẩm) trên địa bàn tỉnh.
 
B. Nhiệm vụ, quyền hạn:
    1. Căn cứ vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành dược Việt Nam để xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành dược của tỉnh, trình Ban Giám đốc Sở và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

    2. Phối hợp với phòng Kế hoạch- Tài chính, Nghiệp vụ Y, các đơn vị trực thuộc Sở và các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch và biện pháp đảm bảo đủ thuốc cho công tác phòng bệnh, chữa bệnh; phòng chống thiên tai và dịch bệnh tại địa phương.

    3. Hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra các đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện các quy định về quản lý dược phẩm và mỹ phẩm. Hướng dẫn, kiểm tra hành nghề Dược trên địa bàn tỉnh theo quy định của Nhà nước và Bộ Y tế. Tiếp nhận và xét duyệt các hồ sơ xin hành nghề Dược tư nhân trước khi trình ra Hội đồng xét duyệt hành nghề y, dược tư nhân.
    4. Hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra các đơn vị thực hiện các quy chế chuyên môn về dược trong sản xuất, bảo quản, cung ứng và xuất nhập khẩu thuốc và nguyên liệu thuốc .
    5. Phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Y, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế theo dõi, giám sát hoạt động thông tin, quảng cáo, giới thiệu thuốc và mỹ phẩm. Hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả.
    6. Chủ trì, phối hợp với các ngành hữu quan trong việc phòng chống sản xuất, lưu thông thuốc giả, thuốc kém phẩm chất, thuốc nhập lậu, thuốc không rõ nguồn gốc và lạm dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần trong ngành y tế.
    7. Tham mưu cho lãnh đạo Sở hoặc xử lý theo thẩm quyền các vi phạm về quản lý dược và mỹ phẩm theo quy định của Nhà nước và Bộ y tế.
    8. Thống kê, tổng hợp báo cáo công tác Dược theo quy định
    9. Thực hiện những nhiệm vụ quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế giao.
 
 Mối quan hệ công tác:

 

    1. Phòng Nghiệp vụ Dược chịu sự quản lý của Giám đốc Sở Y tế và sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Giám đốc Sở phụ trách phòng.
    2. Phòng Nghiệp vụ Dược chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Quản lý Dược và các cơ quan khác có liên quan của Bộ Y tế.
    3. Phòng Nghiệp vụ Dược có nhiệm vụ phối hợp với các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế và các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh để giải quyết tốt công việc của phòng.

Thông báo Thông báo

Thư mời hợp Thư mời hợp

Đào tạo tuyển dụng Đào tạo tuyển dụng

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 780
  Tổng lượt truy cập: 6247090