Truy cập nội dung luôn
Phòng Kế hoạch - Tài chính
16-04-2012
 
 A. Chức năng:
     Phòng Kế hoạch – Tài chính là phòng tổng hợp, có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế về chiến lược và sách lược y tế; giúp Giám đốc Sở Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác quy hoạch, kế hoạch, đầu tư phát triển ngành, tài chính, kế toán, viện trợ và thống kê tin học y tế.
 
 B. Nhiệm vụ, quyền hạn:
 a). Công tác kế hoạch:
    1. Xây dựng quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong từng giai đoạn phù hợp với sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở xây dựng quy hoạch phát triển sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh trình các cơ quan có thẩm quyền và tổ chức triển khai thực hiện khi được phê duyệt.
    2. Giúp Giám đốc Sở Y tế tổng hợp, xây dựng kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm trình các cơ quan có thẩm quyền.
    3. Sau khi kế hoạch được phê duyệt, Phòng Kế hoạch – Tài chính có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở Y tế phân bổ và thông báo các chỉ tiêu (bao gồm cả kế hoạch tài chính, xây dựng cơ bản) cho các đơn vị trực thuộc Sở.
    4. Phối hợp với các phòng chức năng của Sở tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá toàn diện việc thực hiện kế hoạch y tế trên địa bàn, phát hiện kịp thời các vấn đề nảy sinh báo cáo Giám đốc Sở Y tế và đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo việc thực hiện tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
    5. Làm đầu mối giúp Giám đốc Sở Y tế quản lý Nhà nước về công tác viện trợ, hợp tác y tế; tổng hợp các nguồn viện trợ, hợp tác đưa vào cân đối nguồn lực chung. Theo dõi chỉ đạo cơ sở thực hiện việc quản lý và sử dụng viện trợ y tế theo quy định của Pháp luật.
    6. Xây dựng và quản lý kế hoạch đầu tư phát triển, bao gồm kế hoạch xây dựng cơ bản và kế hoạch vốn cho đầu tư phát triển y tế của địa phương.
    7. Giúp Giám đốc Sở Y tế trong việc tổ chức thẩm định và đấu thầu theo quy định hiện hành của Nhà nước và của tổ chức tài trợ.
    8. Tổng hợp, phân tích số liệu thống kê y tế  định kỳ hàng năm, 5 năm và 10 năm, cung cấp số liệu thống kê y tế, giúp Giám đốc Sở Y tế kiểm tra và đánh giá kết quả việc thực hiện kế hoạch y tế của toàn ngành.
    9. Tham gia chiến lược bảo đảm y tế khu vực phòng thủ ở các huyện, thành phố, thị xã; xây dựng kế hoạch động viên quân sự thời bình chuyển sang thời chiến; thường trực Chương trình quân dân y kết hợp.
   10. Chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ thống kê tin học cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.
   11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.
b) Công tác Tài chính:
    1. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở và tổ chức xây dựng dự toán thu chi ngân sách y tế của tỉnh bao gồm các khoản thu sự nghiệp, chi sự nghiệp, chi thực hiện chương trình mục tiêu; thu, chi từ nguồn vốn viện trợ và vốn vay, chi đầu tư xây dựng cơ bản trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt trước khi Sở bảo vệ kế hoạch với các cấp có thẩm quyền.
    2. Xây dựng phương án phân bổ dự toán ngân sách hàng năm cho các đơn vị trực thuộc Sở; các chương trình dự án trình Giám đốc Sở Y tế và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.
    3. Phổ biến và tổ chức thực hiện kịp thời các văn bản, chế độ, chính sách tài chính và kế toán của Nhà nước. Phối hợp xây dựng các văn bản có tính chất hướng dẫn thực hiện các chế độ chính sách, quy định của Nhà nước về quản lý tài chính và kế toán trình  Giám đốc Sở Y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền để áp dụng thống nhất trong các cơ quan, đơn vị Hành chính sự nghiệp do Sở quản lý.
    4. Hướng dẫn các đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc Sở y tế thực hiện công tác quản lý tài  chính và kế toán theo quy định hiện hành.
    5. Quản lý các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh cho y tế địa phương bao gồm vốn ngân sách Nhà nước, vốn vay, vốn tín dụng, vốn viện trợ và các nguồn viện trợ khác theo quy định của Pháp luật.
   6. Theo dõi và quản lý công sản được Nhà nước giao cho  Sở Y tế quản lý, hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện các quy chế của Nhà nước về quản lý và sử dụng tài sản công. Tổng hợp tình hình quản lý sử dụng và tổ chức thực hiện các cuộc kiểm kê, đánh giá lại tài sản cố định theo đúng chủ trương chế độ Nhà nước.
   7. Thực hiện kiểm toán nội bộ và kiểm tra kế toán, tổ chức xét duyệt quyết toán của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, các chương trình mục tiêu thuộc ngành y tế quản lý.
   8. Tổng hợp và báo cáo quyết toán tài chính với cơ quan tài chính theo đúng chế độ tài chính và kế toán hiện hành.
   9. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ phụ trách công tác tài chính và kế toán của các đơn vị trực thuộc Sở.
  10. Tham mưu cho Giám đốc Sở về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và khen thưởng, kỹ luật đối với Kế toán trưởng, cán bộ phụ trách kế toán của các đơn vị trực thuộc Sở.
  11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.
 
  Mối quan hệ công tác:
   1. Phòng Kế hoạch – Tài chính chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp của Giám đốc Sở Y tế.
   2. Phòng Kế hoạch - Tài chính chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Trang thiết bị và công trình y tế Bộ Y tế .
   3. Phòng Kế hoạch - Tài chính có nhiệm vụ phối hợp với các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế và các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh để làm tốt nhiệm vụ của phòng.

 

Thông báo Thông báo

Thư mời hợp Thư mời hợp

Đào tạo tuyển dụng Đào tạo tuyển dụng

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 780
  Tổng lượt truy cập: 6247090