Truy cập nội dung luôn

Chức năng - Nhiệm vụ Chức năng - Nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Tiền Giang

 

 •  

 • Căn cứ Quyết định số 2327/QĐ-UBND ngày 02/7/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Tiền Giang:


  1. Chức năng.
  Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh về chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, gồm: Y tế dự phòng, khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, y dược học cổ truyền, thuốc phòng chữa bệnh cho người, mỹ phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe con người, an toàn vệ sinh thực phẩm, trang thiết bị y tế; về các dịch vụ công thuộc ngành Y tế; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật;


  Sở Y tế chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế.


  2. Nhiệm vụ, quyền hạn.
  a) Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế của tỉnh; tổ chức và kiểm tra, giám sát việc thực hiện sau khi quy hoạch, kế hoạch đó được phê duyệt.


  b) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền những qui định chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ y tế căn cứ vào những qui định chung của Nhà nước và Bộ Y tế; hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các qui định đó trên địa bàn tỉnh.


  c) Tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên ngành y tế về vệ sinh, phòng chống dịch bệnh, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, vệ sinh thực phẩm, mỹ phẩm, dược, trang thiết bị y tế; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo theo qui định hiện hành.


  d) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định, qui chế, tiêu chuẩn, qui phạm, định mức kinh tế kỹ thuật đã được Nhà nước, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành về quản lý dược, thiết bị, vật tư y tế.


  e) Quản lý hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn tỉnh và thực hiện việc cấp, thu hồi giấy phép hành nghề y, dược tư nhân theo qui định của pháp luật.


  f) Chủ trì phối hợp với các ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội trong tỉnh để làm công tác truyền thông giáo dục sức khỏe và tham gia vào các hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.


  g) Quản lý tổ chức, cán bộ, tài chính, vật tư tài sản, cơ sở vật chất của ngành theo qui định của Nhà nước và sự phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.


  h) Thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn khác do Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế giao.

Thông báo Thông báo

Thư mời hợp Thư mời hợp

Đào tạo tuyển dụng Đào tạo tuyển dụng

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 4
  Hôm nay: 544
  Tổng lượt truy cập: 7161077