Truy cập nội dung luôn
Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Tiền Giang
 
I. THÔNG TIN CHUNG
 
- Tên đơn vị: Chi cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình Tiền Giang    
- Địa chỉ: 11 Rạch Gầm- Phường 1-TP. Mỹ Tho – Tiền Giang
- Điện thoại: (073)3.872.313, Fax: (073)3.877.510
- Cơ quan chủ quản: Sở Y Tế tỉnh Tiền Giang
- Email:Chicucdansotg1@yahoo.com.vn
 
II. THÔNG TIN RIÊNG    
 
 
  1. Lãnh đạo đơn vị

- Chi cục trưởng: Ông Nguyễn Thành Sang
       Điện thoại: (073)3.878.498
       Email: nguyenthanhsang1965@gmail.com
 
  - Phó chi cục trưởng:Ông Nguyễn Văn Tư 
       Điện thoại: (073)3.974.272
     Email: vantudstg@yahoo.com.vn

- Trưởng phòng TCHCQT: Phan Thị Ngọc Lan
       Điện thoại:(073)3.877.510        
       Email:lanthanh_ccdstg@yahoo.com.vn
 
-  Phó phòng TCHCQT Ông: Phan Văn Hiệp
      Điện thoại:(073)3.872.313
      Email:Chicucdansotg1@yahoo.com.vn
 
- Trưởng phòng KHNV: Lê Trần Thu Thủy
      Điện thoại: (073)3.888.577
      Email:thuydstg@yahoo.com.vn
 
- Phó phòng KHNV: Nguyễn Thanh Xuân
      Điện thoại:(073)3.873.533
      Email:xuanccdstg@yahoo.com.vn
 
2. Tổ chức bộ máy thuộc Chi cục: gồm
 
  Các  phòng chức năng (02 phòng):
 Phòng Tổ chức- Hành chính-Quản trị
 Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ
  Các đơn vị trực thuộc (11):
Trung tâm tư vấn dịch vụ DS-KHHGĐ
Trung tâm DS-KHHGĐ các huyện, thành phố Mỹ Tho, TX Gò Công.
 3. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ:
 
 A. V trí:
 
     Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình (DS-KHHGĐ) là tổ chức trực thuộc Sở Y tế, thực hiện chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế quản lý nhà nước về dân số - kế hoạch hoá gia đình, bao gồm các lĩnh vực: quy mô dân số, cơ cấu dân số và chất lượng dân số; chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh.
 
    Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Y tế, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về nghiệp vụ của Tổng cục DS-KHHGĐ thuộc Bộ Y tế.
 
  B. Chức năng:
 
  -Trình cấp có thẩm quyền ban hành các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, năm năm và hàng năm, chương trình, đề án về DS-KHHGĐ của tỉnh; biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, cải cách hành chính, phân cấp quản lý, xã hội hoá công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của Chi cục.
 
  - Tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế trình cấp có thẩm quyền ban hành  các quyết định, chỉ thị cá biệt và chương trình, giải pháp, biện pháp huy động, phối hợp liên ngành trong lĩnh vực DS-KHHGĐ.
 
  - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các chính sách DS-KHHGĐ, đào tạo nguồn nhân lực làm công tác DS-KHHGĐ của địa phương.
 
  - Giúp Giám đốc Sở Y tế hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình mục tiêu, chương trình hành động, dự án về DS-KHHGĐ sau khi được phê duyệt.
 
  - Xây dựng các văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về DS-KHHGĐ trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền.
 
   C. Nhiệm vụ:
 
  1- Quản lý về quy mô dân số - KHHGĐ:
 
  a) Theo dõi, quản lý biến động tăng, giảm dân số, đề xuất các giải pháp điều chỉnh mức sinh và tỷ lệ phát triển dân số trên địa bàn tỉnh;
 
  b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật đối với các hoạt động dịch vụ tư vấn kế hoạch hoá gia đình và quản lý các phương tiện tránh thai; quản lý các dịch vụ  KHHGĐ trên địa bàn tỉnh
 
  c) Hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện các đề án, mô hình liên quan đến quy mô DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh.
 
  2- Quản lý về cơ cấu dân số:
 
  a) Theo dõi, tổng hợp về cơ cấu dân số theo giới tính và độ tuổi trên địa bàn tỉnh;
 
  b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật để bảo đảm cân bằng giới tính theo quy luật sinh sản tự nhiên trên địa bàn tỉnh;
 
  c) Hướng dẫn và kiểm tra việc triển khai thực hiện đề án, mô hình liên quan đến điều chỉnh cơ cấu dân số trên địa bàn tỉnh.
 
  3- Quản lý về chất lượng dân số:
 
  a) Theo dõi, tổng hợp về chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh;
 
  b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật để bảo đảm chất lượng dân số đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực, việc triển khai thực hiện các mô hình nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh.
 
  4- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông, vận động, giáo dực; cung cấp dịch vụ, tư vấn về các lĩnh vực DS-KHHGĐ, sức khoẻ tình dục, sức khoẻ sinh sản vị thành niên và thanh niên.
 
 5- Tổ chức thực hiện các nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực DS-KHHGĐ.
 
 6- Xây dựng hệ thông tin quản lý về DS-KHHGĐ; tổ chức thực hiện công tác thống kê, thông tin và báo cáo về DS-KHHGĐ theo quy định hiện hành.
 
 7- Hướng dẫn, kiểm tra, tạo điều kiện và hỗ trợ cho hoạt động của các tổ chức dịch vụ công và thực hiện xã hội hoá trong lĩnh vực DS-KHHGĐ.
 
 8- Gíup Giám đốc Sở Y tế quản lý và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư trong lĩnh vực DS-KHHGĐ theo phân cấp của Sở Y tế
 
 9- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về DS-KHHGĐ cho cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ xã và cộng tác viên DS-KHHGĐ ấp, khu phố trong tỉnh.
 
 10- Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; tài chính, tài sản được giao; quản lý các tổ chức sự nghiệp thuộc Chi cục; thực hiện chế độ tiền lương và chế độ chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Sở Y tế
 
  11- Kiểm tra, thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực Dân số-KHHGĐ theo thẩm quyền
 
  12- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao

Thông báo Thông báo

Thư mời hợp Thư mời hợp

Đào tạo tuyển dụng Đào tạo tuyển dụng

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 487
  Tổng lượt truy cập: 7161020