Truy cập nội dung luôn
Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Tiền Giang
 
I. THÔNG TIN CHUNG
- Tên đơn vị: CHI CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM TIỀN GIANG
- Địa chỉ: 57, Hùng Vương, Phường 7, TP Mỹ Tho, Tiền Giang
- Điện thoại: 0733.977 355   Fax: 0733. 977 356
- Cơ quan chủ quản: Sở y tế Tiền Giang
- Email: ccatvstptg@yahoo.com.vn
 
II. THÔNG TIN RIÊNG
1. Lãnh đạo đơn vị:
- Chi cục trưởng: Trần Thanh Thảo
Điện thoại: 0733. 971 786
Email: tranthanhthao2008@yahoo.com.vn
- Phó chi cục trưởng: Trần Thị Thảnh
Điện thoại: 0733. 581 885
Email: bstranthithanh@yahoo.com.vn
2. Cơ cầu tổ chức:
Các tổ chức giúp viêc cho chi cục trưởng gồm 04 phòng chuyên môn:
- Phòng Hành chính tổng hợp
- Phòng Thông tin truyền thông - Quản lý ngộ độc thực phẩm
- Phòng Đăng ký chứng nhận sản phẩm
- Phòng Thanh tra
3. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ:
  3.1. Vị trí:
Chi cuc chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Y tế đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Bộ Y tế
  3.2. Chức năng:
Chi cục là tổ chức trực thuộc Sở Y tế, giúp Gíam đốc Sở Y tế tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ về vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện thanh tra chuyên ngành về Vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật
  3.3. Nhiệm vụ, quyền hạn:
   1. Tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế trình cấp có thẩm quyền ban hành các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, kế hoạch năm năm và quy chế phối hợp liên ngành trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm;
   2. Trình Giám đốc Sở Y tế ban hành kế hoạch hằng năm, chương trình, đề án, dự án về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh;
   3. Tổ chức, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình mục tiêu, chương trình hành động, đề án, dự án đã được phê duyệt vầ vệ sinh an toàn thực phẩm;
   4. Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống theo phân cấp quản lý; triển khai công tác phòng ngừa, khắc phục ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trên địa bàn tỉnh;
   5. Phối hợp với các đơn vị liên quan ở địa phương hướng dẫn, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm theo chuỗi cung cấp thực phẩm từ sản xuất đến tiêu dùng;
   6. Giúp Giám đốc Sở Y tế trong việc cấp, đình chỉ và thu hồi các giấy chứng nhận liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Y tế;
   7. Thực hiện thanh tra chuyên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh;
   8. Tổ chức công tác thông tin, phổ biến kiến thức và pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh;
   9. Chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn cho các tuyến; tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh;
   10. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành;
   11. Quản lý tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Sở Y tế;
   12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.
 

Thông báo Thông báo

Thư mời hợp Thư mời hợp

Đào tạo tuyển dụng Đào tạo tuyển dụng

Liên kết web Liên kết web

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 4
  Hôm nay: 559
  Tổng lượt truy cập: 7161092